ประกาศรายชื่อผู้ป่านการคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีสำรอง เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาพลศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป รอบ 2