เปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ปีการศึกษา 2564 ประเภททั่วไป รอบ 3คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และคณะศิลปศาสตร์ระหว่างวันที่ 18 – 27 พฤษภาคม 2564