สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร     
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7753-4279 โทรสาร. 0-7753-4277
Design by : จงดี กากแก้ว &
ปทุมารียา ธัมมราชิกา  (2008)