งานวิจัย : การพัฒนาบทเรียนการสอน วิชาการใช้ภาษาไทย

หน้าหลัก
ครอบคลุมขอบเขตรายวิชา
วันเวลาและเนื้อหาที่ต้องศึกษา
::  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับภาษาไทย  ::
การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน
:: ภาษากับการสื่อสาร ::
:: การฟัง  ::
::  การพูด  ::
::  การอ่าน   ::
::   การเขียน   ::
:: การเขียนหนังสือราชการ  ::
:: ผลคะแนนสอบ ::

ติดต่อสือสาร
e-mail to me


สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร     
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7753-4279 โทรสาร. 0-7753-4277
Design by : Patumariya Thammarachika
   (2008)