บทเรียนการสอนผ่านเว็บ เรื่องระบบกล้ามเนื้อ ระบบหัวใจและไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ รวมไปถึงระบบประสาทกับการควบคุมกล้ามเนื้อ เป็นส่วนหนึ่งของการเรียน การสอนในรายวิชาสรีรวิทยาการออกกำลังกาย 1 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้เป็นสื่อเสริมสำหรับการเรียนการสอนให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการพัฒนาการเรียนรู้ ได้เต็มประสิทธิภาพ   ตามความถนัดของตนเอง ซึ่งถือได้ว่า บทเรียนที่ผลิตขึ้นนี้ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ ตามอัธยาศัย ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที ทุกเวลา ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต และ ยังสามารถสื่อสาร กับครูและเพื่อนๆ ผ่านทางเว็บบทเรียนได้อีกด้วย  ผู้สอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทเรียนที่สร้างขึ้นนี้จะก่อ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนทุกท่าน

เพื่อให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ ควรปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. ศึกษาขอบเขตประมวลรายวิชา

2. เข้าเรียนตามลำดับ โดยเมื่อเรียนจบแล้วให้ทำกิจกรรม และแบบทดสอบท้ายหน่วย

3. หลังจากเรียนครบทุกหน่วยให้ทำแบบทดสอบเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

4. ในการเรียนรู้ครั้งนี้ นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างเคร่งครัด

5. หากมีปัญหาด้านการเรียนการสอนสามารถตั้งคำถามในกระดานสนทนา หรือใช้
    เครื่องมือสื่อสารต่างๆ บนเว็บ

 

 
โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร     
ต.ขุนกระทิง อ.เมือง จ.ชุมพร 86190 โทร. 0-7753-4279 โทรสาร. 0-7753-4277