ประวัติความเป็นมา

  

  สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เป็นสถาบันอุดมศึกษา ตามพระราชบัญญัติสถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทาง พลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ นันทนาการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชุมพร เดิมคือ วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร ได้ก่อตั้งขึ้น โดยการดำริของกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการตามโครงการขยายการศึกษา ระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษา ชั้นสูง(พลศึกษา) ไปยังส่วนภูมิภาค ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ และเพื่อให้วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร ได้เป็นศูนย์กลางการพลศึกษา ในเขตจังหวัด ภาคใต้ การดำริของกรมพลศึกษาได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชุมพร เป็นอย่างดียิ่ง โดยที่ในขณะนั้น น อ จำลอง ประเสริฐยิ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มีหนังสือที่ ชพ .23/1435 ลงวันที่ 30 มกราคม 2519 ถึงกรมพลศึกษา สนับสนุนนโยบายของกรมพลศึกษาในการจัดตั้งวิทยาลัยพลศึกษา ขึ้นในจังหวัดชุมพร พร้อมทั้งยกที่ดิน ซึ่งเป็นที่ป่าสงวนไว้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 300 ไร่ ที่ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ให้เป็นที่ก่อตั้งวิทยาลัย โดยในระยะแรกให้ดำเนินการเรียนการสอน และจัดตั้งสำนักงานชั่วคราว ที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และใช้โรงยิมเนเซี่ยมของเทศบาลเมืองชุมพร ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะและสนามกีฬาจังหวัดชุมพร ให้เป็นสถานที่เรียน ฝึกสอนกีฬาแก่นักศึกษา ได้ดัดแปลงโรงยิมเนเซี่ยมส่วนหนึ่ง เป็นห้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ห้องน้ำ และห้องส้วม เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2519 เป็นต้นมา วันที่ 15 มีนาคม 2519 บุคลากรผู้รับผิดชอบ จากกรมพลศึกษา ได้มาดำเนินการรับสมัครและสอบนักศึกษา โดยมี ดร . สำอาง พ่วงบุตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ คนแรก ทำการเปิดการเรียนการสอน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2519 มีนักศึกษาทั้งหมด 130 คน เป็นนักศึกษาชาย 100 คน นักศึกษาหญิง 30 คน หลังจากวิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร เปิดดำเนินการเรียนการสอนได้ 1 เดือน กรมพลศึกษามีคำสั่งให้ ดร . สำอาง พ่วงบุตร กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่กรมพลศึกษา ตามเดิมและแต่งตั้งให้ นายพิทักษ์ มังกรไชยา มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้อำนวยการ วิทยาลัยพลศึกษา จังหวัดชุมพร ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2519 ในช่วงระยะเวลาที่เปิดทำการเรียนการสอน ที่โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา ซึ่งเป็นสำนักงาน ชั่วคราวนั้น กรมพลศึกษาได้อนุมัติงบประมาณ ปี 2520 ให้ดำเนินการก่อสร้าง อาคารเรียน สนามฟุตบอลพร้อม ลู่วิ่งขนาด มาตรฐาน จำนวน 1 สนาม โรงยิมเนเซี่ยม โรงอาหาร บ้านพักอาจารย์ ตลอดจนงบวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ดำเนินการ ที่ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร และย้ายมาเปิดทำการเรียนการสอน ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2521 เป็นต้นมา ตลอดระยะเวลาเกือบ 30 ปี วิทยาลัยพลศึกษาจังหวัดชุมพร ได้จัด กระบวนการเรียนการสอน และผลิต นักศึกษา ออกรับใช้สังคม โดยดำเนินการในสังกัดกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จนกระทั่งรัฐบาลได้ ปฏิรูป ระบบราชการไทย และมีพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติ ให้จัดตั้งกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬาขึ้น ส่งผลให้กรมพลศึกษาเปลี่ยนเป็น สำนักงานพัฒนา การกีฬาและนันทนาการ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา และพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหาร และอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 จึงได้มีคำสั่งสำนัก นายกรัฐมนตรีที่ 307/2545 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ให้วิทยาลัยพลศึกษาไปสังกัดสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จนกระทั่งวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรง โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ลงพระปรมาภิไตย ยกฐานะให้วิทยาลัยพลศึกษา เป็นสถาบันการพลศึกษา และตราเป็นกฎหมาย มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์พ.ศ. 2548 ซึ่งเป็นผลให้วิทยาลัยพลศึกษาทุกแห่ง กลายเป็นวิทยาเขตของสถาบัน การพลศึกษา