งานวิจัยและประกันคุณภาพ

นายนพดล  มณีแดง
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา

งานวิจัย

นางสาวรังสิมาภรณ์  หนูน้อย
หัวหน้างานวิจัย
นางสาวสุรีวรรณ ฤทธิเกษร
ผู้ช่วยงานวิจัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

นางสาวทัศนียา  ถึงอินทร์
หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา
นางอรทัย  ยิ่งยง
ผู้ช่วยงานประกันคุณภาพการศึกษา