คณะผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

อธิการบดี

นายปริวัฒน์ วรรณกลาง

อธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชุมพร

นายณัฐกร หงส์เจริญกุล

รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตชุมพร

ผู้ช่วยอธิการบดี

นายจิรยุทธ คงพยัคฆ์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

ผศ.อุไรวรรณ วรกุลรังสรรค์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

นายทิชา สังวรกาญจน์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา

ผศ.ธเนศพล สุขสด

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

นายนพดล มณีแดง

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประคุณภาพการศึกษา

รองคณบดี

ผศ.ลีนา ทองมาก

รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ

นางสาววนิดา พูลนวล

รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์

นายดามพ์  สุขสุวานนท์

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

หัวหน้าสำนักงาน

นางฤทัย เพชรสุวรรณ

หัวหน้าสำนักงานรองอธิการบดี

นายอมรินทร์ หัตถกิจ

หัวหน้าศุนย์กีฬา