งานการเงินและบัญชี

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

นางสุพิชฌาย์   บัวกิ่ง
เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญการ
นางศิริรัตน์  ขาวสุริยจันทร์
เจ้าหนักงานการเงินฯชำนาญการ
นางสาวจำปา  สุพร
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายงานงบประมาณประจำเดือน