งานกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ

ผศ.ธเนศพล  สุขสด
ผศ.นวรัตน์  เจริญสุข   
นางสาวสิริมา  ทัดสาคร
นางสาวพรลภัส  ไทยรัฐ

โครงสร้างฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ