งานแผนและงบประมาณ

นายทิชา สังวรกาญจน์
ผู้ช่วยอธการบดีฝ่ายแผนและพัฒนา
นางสาวธีดา ศิริภิรมย์
หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
นางสาวสุวิมล คำระหงษ์
งานธุรการ
นายวุฒิชัย อ่อนสุด
หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน
ดร.อัศวิน มณีอินทร์
ผู้ช่วยงานวิเทศสัมพันธ์