งานทะเบียนและประมวลผล

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2556

ระเบียบสถาบันการพลศึกษา ว่าด้วยการเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2562