ลูกจ้างประจำ

นายพูลศักดิ์ เสาวรส

นายสุรสิทธิ์ ปักษิน

นางสาววรมน  คำระหงษ์ 

นางอรทัย  ยิ่งยง

นายสาธิต วัยวัฒน์

นายมาโนช คุ้มเหม

นางนิภา  ยิกุสังข์