กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Video Conference