งานพัสดุและยานพาหนะ

เจ้าหน้าที่งานพัสดุและยานพาหนะ

นางสาวจันทร์ธิดา  ชื่นทรวง
หัวหน้างานพัสดุ
นางสาวพิตตินันท์  หลิมพลอย
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธนพล อิสรานนท์
พนักงานขับรถ
นางสาวสุทธิดา  ศรีสุวรรณ์
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นายธนากร ปรอททอง
พนักงานขับรถ
นายคฑาวุธ นิ่มมณี
พนักงานขับรถ