งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ผศ.ดร.นฤมล รอดเนียม
หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายวิทยา เขียวบำรุง
เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย