ประกาศการเปิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เพื่อการจัดการเรียนการสอนในภาวการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)