ประกาศมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เรื่องการเปิดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร เพื่อจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ฉบับที่ 2