ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 6/2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom มีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชุมพร ประชุมร่วมกันที่ห้องคณะกรรมการวิทยาเขต อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
นายณัฐกร หงส์เจริญฐกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพร
นางสาวญดา อินทรกนก ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
นางสาวฉันทนา ศิวกุล ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ปฏิบัติหน้าที่แทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
นางสาวญาติกา แก้วบริสุทธิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชุมพร