กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30 น. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และภาคเอกชน ครั้งที่ 8/2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Zoom มีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในการประชุม โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 4 หน่วยงาน ประกอบไปด้วย สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชุมพร ประชุมร่วมกันที่ห้องคณะกรรมการวิทยาเขต อาคารสำนักงานรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
ผศ.ธเนศพล สุขสด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ  ปฏิบัติหน้าที่แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพร

นายมนัส ชัยโรจน์สัมพันธ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร
นายเมธี ปาละวิสุทธิ์ ผู้แทนสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร
นางสาวกฤชสร ทรายแก้ว รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดชุมพร