โครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร โดยงานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา จัดโครงการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจาก นายณัฐกร หงส์เจริญกุล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิด และดำเนินการอาจารย์นพดล มณีแดง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา และอาจารย์ทัศนียา ถึงอินทร์ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา มีระยะเวลา 2 วันคือวันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมหาดอรุโณทัย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ