มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร ร่วมรณรงค์และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยกำหนดมาตรการในการปฏิบัติให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย